Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
60% các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có lãnh đạo chủ chốt là nữ vào năm 2025
Ngày cập nhật 09/03/2021

Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách 2021 - 2030” (gọi tắt là Chương trình), ngày 06/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75%, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số đơn vị đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30% có thể điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp. Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030. Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực đạt 75% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030. Ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có nữ cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư.

Theo đó, kế hoạch triển khai những nhiệm vụ sau: Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ gắn với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hoạch định chính sách các cấp; Truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; Xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức nữ.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.310
Truy cập hiện tại 3