Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Ngày cập nhật 30/09/2020
 Ngày 16 tháng 9 năm 2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy có Công văn số 08-CV/BTGHU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 112-KH/HU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ đề ra. Bám sát Hướng dẫn số 13-HD/BTGHU, ngày 04/02/2020 về "tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" để chỉ đạo tuyên truyền đến tận cơ sở về quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

2. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử, treo cờ tại các trung tâm xã, thị trấn....Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị. Vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về Đại hội trên internet, mạng xã hội.

3. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Đại hội để kịp thời chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội và xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tiếp tục đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu lợi dụng việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực chống phá Đại hội.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện chủ động xây dựng tin, bài tuyên truyền về Đại hội. Chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh đậm nét những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, đơn vị, gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ; cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

                                                                                                       -----

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!

3. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

4Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước!

5. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

6. Kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

8. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng!

9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Hồng Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 161.339
Truy cập hiện tại 5