Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả thực hiện khảo sát mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quý I năm 2021
Ngày cập nhật 09/03/2021
Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 404 hồ sơ
Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: phát ra 358 thu vào 358
             
Tiêu chí Đánh giá 
A B C
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp
 nhận và trả kết quả hiện đại
350 97.8% 8 2.2%    
2. Thái độ hướng dẫn, tiếp
nhận, trả kết quả giải quyết
 thủ tục hành chính của ông/ bà
352 98.3% 6 1.7%    
Ông Hoàng Trọng Thiện
phụ trách lĩnh vực Hộ tịch
79 100.0%        
Ông Nguyễn Thanh Tịnh phụ trách lĩnh vự Hộ tịch 62 100.0%        
Ông Nguyễn Văn Hùng phụ trách lĩnh vực LĐTB&XH            
Ông Phan Viết Tiên
phụ trách lĩnh vực Tư pháp
174 96.7% 6 3.3%    
3. Thời gian xử lý, hoàn trả
kết quả giải quyết thủ tục
 hành chính
358 100%        
4. Thời gian chờ đợi để đến
lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết
 quả nhanh hay chậm
353 98.6% 5 1.4%    
5. Hồ sơ thủ tục hành chính 358 100%        
Đăng ký kết hôn 19 100%        
Đăng ký khai tử 22 100%        
Cấp bản sao trích lục hộ tịch 7 100%        
Xác nhận tình trạng hôn nhân 46 100%        
Đăng ký lại khai sinh 3 100%        
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 1 100%        
Liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi 31 100%        
Liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi 8 100%        
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
 chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam
 cấp hoặc chứng nhận
134 100%        
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các
 giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
33 100%        
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao
dịch liên quan đến tài sản là động sản,
 quyền sử dụng đất và nhà ở
16 100%        
Thủ tục chứng thực văn bản khai
nhận di sản là động sản, quyền sử
 dụng đất, nhà ở
1 100%        
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 7 100%        
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật  1 100%        
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng  BTXH được trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng 6 100%        
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 21 100%        
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 100%        

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 155.312
Truy cập hiện tại 4