Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Niêm yết, công khai
Ngày 25  tháng  9  năm 2020, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã...
       Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại UBND xã trong thời gian từ ngày 20/8/2020 đến ngày...
Ngày 04 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành...
Ngày 04 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm...
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi tiết có...
Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo số 1783/TB-ĐGTS Đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết có tệp đính kèm./.
Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 1784/CV-ĐGTS V/v đấu giá tài sản
Ngày 19 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2118 /QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa,  thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm  quyền tiếp nhận, giải quyết...
Ngày 19 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND xã ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND Về việc Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Giang Hải.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 109.845
Truy cập hiện tại 22