Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND Triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng của UBND xã Giang Hải năm 2021. Chi tiết có tệp đính kèm./.  
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân...
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND Triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của xã Giang Hải. Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 12/01/2021...
Ngày 20 tháng 01 năm 2021, UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND Về việc đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2021. Thực hiện Kế hoạch số 64/2018/KH-UBND...
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND xã  ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về Triển khai thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn xã Giang Hải Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm...
Thực hiện Kế hoạch số 5876/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phú Lộc về triển khai Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2021; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 29/12/2020...
Thực hiện Kế hoạch số 5826/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Phú Lộc về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, Ngày 08 tháng 01 năm 2021 UBND xã Giang Hải ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND Cải cách hành chính năm 2021...
Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ được UBND xã triển khai đồng bộ, quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã...
            Ngày 08/11/2011, Chính phủ đã có Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó xác định 06 nhiệm vụ...
Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ trong những năm qua Đảng ủy, chính quyền xã đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận, các đoàn thể xã tập trung xây...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 139.745
Truy cập hiện tại 6