Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Ngày cập nhật 10/03/2020
Ngày 05/3/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 842/UBND-TP về phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Theo đó, nhằm triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, trên cơ sở các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 8 thông qua, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

a) Căn cứ các Kế hoạch triển khai công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ theo phân công và theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương. Các nhiệm vụ triển khai trong năm 2020 gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết, Chỉ thị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện triển khai thực hiện Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về hoạt động của Hội đồng năm 2020. Trong đó, chú trọng phối hợp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020; hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện tích cực dự thi Vòng bán kết và Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật “Pháp luật học đường”, ...

c) Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, đạt tỷ lệ hòa giải thành trên 80%, góp phần thiết thực vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

 d) Hỗ trợ, hướng dẫn để các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt cần chú trọng xây dựng các giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế đang tồn tại cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân.

2. Tổ chức triển khai, phổ biến các luật, nghị quyết mới ban hành

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 11 luật (Bộ luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019) và một số Nghị quyết.

a) Đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước về các lĩnh vực được quy định trong các Luật:

- Thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật do cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước trên Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu;

- Tổ chức phổ biến pháp luật bằng những hình thức phù hợp; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của ngành, địa phương để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân;

- Hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, các nhà trường thuộc phạm vi quản lý tăng cường thông tin, truyền thông, quán triệt, phổ biến rộng rãi văn bản; ...

- Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung các văn bản, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành.

b) Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai cho lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương những Luật có phạm vi, đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến đông đảo cán bộ, Nhân dân, gồm: Bộ luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.

- Cập nhật, biên soạn tin bài giới thiệu nội dung của các Luật, Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử để thông tin, tuyên truyền.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết với nội dung, hình thức phù hợp với địa bàn, đối tượng; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bồi dưỡng, tập huấn về các Luật mới cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật.

c) Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới trong các văn bản luật.

d) Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới.

e) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện và các các cơ quan, ban,  ngành, đoàn thể có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia huyện có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật./.

 

VP-TK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 149.983
Truy cập hiện tại 11